Gebruiksvoorwaarden drivestore. 

 

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden in deze gebruiksvoorwaarden, de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

  1. drivestore: drivestore B.V., de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 74163817.
  2. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie drivestore een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
  3. Partijen: drivestore en de gebruiker gezamenlijk.
  4. Overeenkomst: iedere tussen het gebruiker en drivestore tot stand gekomen overeenkomst, waarmee drivestore zich jegens de gebruiker gedurende de looptijd van de overeenkomst heeft verbonden tot het in gebruik geven van het platform.
  5. Autobedrijf: de autogarage of –dealer bij wie de gebruiker klant is en die bij drivestore is aangesloten.
  6. Website: drivestore.nl.

 

 • Platform: het middels zijn gebruikersnaam en wachtwoord exclusief voor het gebruiker toegankelijke gedeelte van de website dan wel mobiele applicatie, waarvan hij gedurende de looptijd van de overeenkomst gebruik kan maken voor inzicht in onderhoudsgegevens ten aanzien van zijn auto en overige middels dit platform aangeboden voorzieningen.
 • Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

 

 

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van drivestore en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze gebruiksvoorwaarden zijn met uitsluiting van de eventueel door de gebruiker gehanteerde voorwaarden van toepassing.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. |  REGISTRATIE EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Voor totstandkoming van de overeenkomst is registratie van de gebruiker op het platform vereist. Registratie geschiedt door de gebruiker zelf, dan wel namens hem door het autobedrijf. In geval de gebruiker zichzelf registreert, staat hij ervoor in dat hij alle bij de registratie gevraagde gegevens volledig en naar waarheid verstrekt. In geen geval is drivestore aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de door of namens de gebruiker bij de registratie opgegeven gegevens.
 2. Voordat de overeenkomst tot stand komt, worden deze gebruiksvoorwaarden aan de gebruiker beschikbaar gesteld middels het platform, en wel zodanig dat de gebruiker deze voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat drivestore de registratie van de gebruiker langs elektronische weg aan de gebruiker heeft bevestigd en de gebruiker uitdrukkelijk met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden heeft ingestemd.

 

ARTIKEL 4. |  INHOUD EN DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Na totstandkoming van de overeenkomst verkrijgt de gebruiker middels zijn gebruikersnaam en wachtwoord, voor de duur van de overeenkomst, toegang tot het platform.
 2. Het platform biedt de gebruiker onder meer inzicht in de onderhoudsgegevens van zijn motorvoertuig. Het autobedrijf waarvan de gebruiker klant is, neemt de onderhoudsregistratie voor zijn rekening. Voor het gebruik van het platform is de gebruiker geen prijs verschuldigd. Indien het autobedrijf waarvan de gebruiker klant is, zijn relatie met drivestore beëindigt, wordt de gebruiker uitgenodigd zich middels het platform bij een ander autobedrijf aan te melden, doch uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. De overeenkomst eindigt in geval de gebruiker zich in het voornoemde geval niet bij een ander autobedrijf aanmeldt of kan aanmelden.
 3. Middels het platform worden mogelijk diensten of producten van derden aangeboden. Voor het gebruik van deze producten of diensten is de gebruiker mogelijk wel een prijs verschuldigd, doch uitsluitend voor zover de gebruiker een daartoe strekkende overeenkomst met de derde aanbieder uitdrukkelijk aangaat. Bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten tussen de gebruiker en de hier bedoelde derden is drivestore nimmer verder betrokken dan dat drivestore namens deze derden aanbiedingen of andere promotionele uitingen middels het platform doet openbaren. Voor tekortkomingen van deze derden draagt drivestore nimmer enige aansprakelijkheid. 
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt, onverminderd het bepaalde in lid 2, doordat de gebruiker zijn registratie middels het platform en op de daartoe voorgeschreven wijze ongedaan maakt.
 5. drivestore is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd, bijvoorbeeld omdat het autobedrijf waarvan de gebruiker klant is, de relatie met drivestore heeft beëindigd en de gebruiker zich niet bij een ander bij drivestore aangesloten autobedrijf aanmeldt als bedoeld in lid 2, of omdat drivestore zijn bedrijfsvoering staakt.
 6. Een inbreuk op het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, geeft drivestore het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij de inbreuk op grond van de geringe betekenis daarvan, ontbinding van de overeenkomst niet rechtvaardigt.
 7. Nimmer wordt door de gebruiker aanspraak gemaakt op enige vorm van schadevergoeding in verband met de door drivestore op grond van dit artikel uitgeoefende rechten. 

 

ARTIKEL 5. |  GEBRUIK EN MISBRUIK VAN CONTENT OP HET PLATFORM

 1. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor controle op onder meer juistheid en volledigheid van de op het platform geopenbaarde gegevens. drivestore spant zich ervoor in dat, voor zover dat redelijkerwijs binnen zijn mogelijkheden ligt, de door autobedrijven middels het platform geopenbaarde gegevens juist en volledig worden weergegeven, echter draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden met betrekking tot deze gegevens.
 2. Voor de inhoud van door autobedrijven middels het platform geopenbaarde content draagt drivestore geen enkele aansprakelijkheid. 
 3. drivestore is te allen tijde gerechtigd, indien hij daarvoor gegronde redenen acht te hebben, de door autobedrijven op de het platform geplaatste content te verwijderen zonder dat drivestore op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de gebruiker als gevolg van een dergelijke verwijdering.
 4. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief bedoeld, verstaan, het ten aanzien van de het platform of servers van drivestore of derden opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van drivestore of derden.
 5. Van illegale en/of op de rechten van gebruikers of derden inbreukmakende content en ander als misbruik te kwalificeren gedrag, kunnen gebruikers een klacht indienen bij drivestore. Indien drivestore een klacht gegrond acht, is hij gerechtigd de betreffende content geheel of gedeeltelijk te verwijderen zonder dat drivestore op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de gebruiker als gevolg van een dergelijke verwijdering.

 

ARTIKEL 6. |  OVERMACHT

 1. drivestore is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Tijdens de duur van de overmacht worden de verplichtingen van drivestore opgeschort. Indien de nakoming door overmacht blijvend onmogelijk wordt, geldt de overeenkomst als ontbonden. drivestore spant zich in een voorkomend geval in daarvan mededeling te doen middels het platform. 

 

ARTIKEL 7. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van drivestore, is elke aansprakelijkheid van drivestore voor schade geleden in verband met het gebruik van het platform uitgesloten. In het bijzonder is drivestore niet aansprakelijk voor de gevallen als bedoeld in de volgende leden en het overige van deze gebruiksvoorwaarden.
 2. Autobedrijven en derden bepalen mede welke content op het platform wordt geopenbaard. drivestore is niet gehouden zich ervan te vergewissen of de door autobedrijven of derden middels het platform geopenbaarde content onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend is. drivestore aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van het platform opgeslagen of geopenbaarde gegevens. De gebruiker vrijwaart drivestore van al zijn aanspraken die gebaseerd zijn op de stelling dat de middels het platform opgeslagen en/of geopenbaarde gegevens onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend zijn.
 3. drivestore is te allen tijde gerechtigd het platform op al dan niet ondergeschikte punten aan te passen en is niet aansprakelijk voor schade die daaruit voor de gebruiker voortvloeit. 
 4. drivestore is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens op het platform. 
 5. drivestore spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het platform en de services te optimaliseren. Echter kan drivestore niet garanderen dat de voorzieningen op het platform onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen op het platform probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van drivestore ter zake is uitgesloten.
 6. drivestore is te allen tijde bevoegd het platform of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van het platform of de servers van drivestore of derden. Alle aansprakelijkheid van drivestore als gevolg van ontoegankelijkheid of verminderde toegankelijkheid van het platform of onderdelen daarvan is uitgesloten.
 7. drivestore is niet aansprakelijk voor programmeerfouten op het platform. Voorts is drivestore niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van het platform of servers van drivestore of derden schade aanrichten aan de hard- of software van de gebruiker. 
 8. Indien het platform verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar de websites van derden, is drivestore nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
 9. drivestore spant zich naar alle redelijkheid in het platform en de overige systemen van drivestore te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. drivestore is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de gebruiker door derden, alsmede voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van voor de gebruiker relevante gegevens.
 10. De gebruiker is jegens drivestore aansprakelijk voor schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van het, middels de systemen van drivestore, verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van het platform of onderdelen daarvan beïnvloeden.
 11. Indien en voor zover de gebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de gebruiker drivestore van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden. De gebruiker vrijwaart drivestore eveneens van alle overige aanspraken van (mede)gebruikers of derden in verband met het gebruik van de door drivestore aangeboden diensten.

 

ARTIKEL 8. |  INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DRIVESTORE 

 1. Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de aangeboden software, de domeinnaam van drivestore, het platform en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en geluiden, behoren toe aan drivestore. Het is de gebruiker verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan derden te verstrekken of voor commerciële doeleinden aan te wenden. 
 2. Het is de gebruiker niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

 

ARTIKEL 9. |  PRIVACY

De gebruiker stemt ermee in dat alle gedurende de relatie tussen drivestore en het autobedrijf, door drivestore middels het platform verzamelde gegevens, na beëindigen van die relatie, bewaard blijven voor toepassing door eventuele andere autobedrijven waarvoor de content, zoals onderhoudsgegevens van de auto van de gebruiker, van belang kan zijn. Deze gegevens betreffen geen persoonsgegevens van de gebruiker voor zover de belangen van de gebruiker daarmee niet worden gediend.

 

ARTIKEL 10. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.