Hallo!

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op via e-mail.

Contact Info

Bij vragen over sales of demo neem direct contact op via het onderstaande telefoonnummer.

[email protected] 020 2244 0922

Verwerkersovereenkomst

Partijen:

  1. Autobedrijf naam, Een…Vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te [plaatsnaam] en kantoorhoudende te (postcode) , [Adres] ingeschreven in het handelsregister onder nummer [kvk nummer], “Verwerkingsverantwoordelijke“;
  2. Koskamp Automaterialen B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Den Ham en kantoorhoudende te (7683 PL) Den Ham, Vriezendijk 10, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 74163817, “Verwerkere“;

Hierna gezamenlijk tevens te noemen “Partijen” en ieder afzonderlijk “Partij”.

Overwegingen:

a. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn een overeenkomst aangegaan voor het verrichten van diensten ten behoeve van een stabiel en betrouwbaar klant communicatieplatform inclusief hardware, welke de basis vormen voor de functionele app waarmee Verwerkingsverantwoordelijke communicatie services en connected services levert aan haar gebruikers, wat ertoe leidt dat Verwerker in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens (als hieronder gedefinieerd), o.a.directe peroonsgegevens, autogegevens en de combinatie daartussen maar ook GPS locatiegegevens t.b.v. rittenregistratie, verwerkt;

b. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker wensen in deze verwerkersovereenkomst de wederzijdse rechten en verplichtingen voor de Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker vast te leggen overeenkomstig de toepasselijke Privacywetgeving.

Partijen zijn het volgende overeengekomen:

 

Definities

 

AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);
Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft, waarbij de categorieën van betrokkenen zijn gespecificeerd in Bijlage 1;
Onderliggende Overeenkomst: een onderliggende (mantel-) overeenkomst is vooralsnog afwezig, afgezien van offertes c.q. opdrachtbevestigingen, waarbij Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker opdracht heeft gegeven om Verwerkingen te verrichten;
Overeenkomst:  deze verwerkersovereenkomst;
Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon als bedoeld in de toepasselijke Privacywetgeving dat Verwerker op grond van de Onderliggende Overeenkomst Verwerkt of dient te Verwerken, waarvan de soort persoonsgegevens nader zijn gespecificeerd in Bijlage 1;
Privacywetgeving: Alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de Verwerking en bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot de Wbp, AVG en de Uitvoeringswet AVG;
Verwerken/Verwerking: alle handelingen of reeks handelingen uitgevoerd met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens;
Wbp: de Wet bescherming persoonsgegevens.