privacybeleid drivestore

 

drivestore respecteert de privacy van alle gebruikers van de programmatuur van drivestore , te weten het platform “drivestore” waarvan autobedrijven en automobilisten, middels de website drivestore.nl dan wel de online applicatie van drivestore , gebruik kunnen maken om onder meer auto-onderhoudsgegevens te kunnen registreren respectievelijk raadplegen (hierna aangeduid als “het platform”).

Alle door drivestore middels het platform ontvangen gegevens worden opgeslagen door middel van een daartoe beveiligde web omgeving. Deze gegevens betreffen auto-onderhoudsgegevens en eventuele persoonsgegevens van automobilisten en bedrijfsgegevens van autobedrijven. drivestore garandeert dat de door autobedrijven middels het platform verstrekte persoonsgegevens van autobezitters vertrouwelijk worden behandeld, conform de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Middels het platform door drivestore ontvangen gegevens zullen onder geen beding worden doorverkocht aan derden. drivestore bewaart echter ook auto-onderhoudsgegevens ten aanzien van auto’s die door de platform gebruiker zijn verkocht of anderszins aan derden zijn overgedragen, dan wel, in geval van het autobedrijf, dit autobedrijf de betreffende auto niet meer in onderhoud heeft. Autobedrijven stemmen er namelijk mee in dat alle gedurende de periode dat zij bij drivestore zijn aangesloten, door drivestore middels het platform verzamelde gegevens, na afloop van die periode, bewaard blijven voor toepassing door eventuele andere autobedrijven waarvoor de onderhoudsgegevens van auto’s van belang kunnen zijn. Deze gegevens betreffen mede bedrijfsgegevens van het autobedrijf voor zover drivestore het wenselijk acht dat deze gegevens voor het gebruik van het platform door derden bewaard blijven. Voorts geldt dat in geval de automobilist zich voor het gebruik van het platform afmeldt, dat de middels het platform ten aanzien van zijn auto verzamelde gegevens, ook na afmelding bewaard blijven, bijvoorbeeld om auto-onderhoudsgegevens te gebruiken wanneer de automobilist zijn auto verkoopt of anderszins aan derden overdraagt. Na afmelding voor het platform, door de automobilist, worden geen persoonsgegevens van deze automobilist bewaard voor zover de belangen van de betreffende automobilist daarmee niet worden gediend.

Persoonsgegevens worden door drivestore slechts bewaard voor zolang dit voor het verlenen van zijn diensten, dan wel krachtens wettelijk voorschrift nodig is. 

 

Cookies

Voor verschillende doeleinden maakt het platform gebruik van cookies. Door middel van cookies kan bezoekersgedrag in anonieme vorm worden verzameld. drivestore mag deze informatie aan derden verschaffen voor zover deze derden de informatie namens drivestore verwerken. drivestore en derden zullen de informatie nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van de platform gebruiker te verzamelen. 

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van het platform niet optimaal kunt benutten.

 

Automatische gegevensverstrekking

Bij het gebruik van het platform en in het bijzonder wanneer men gegevens invoert, verzamelt drivestore automatisch de gegevens die naar hem worden verstuurd door uw computer, mobiele apparaat of andere apparatuur. Dit betreffen gegevens zoals, maar niet beperkt tot, de unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over uw computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar het platform, verwijzende URL en IP-adressen.

 

Op welke wijze gegevens worden verwerkt?

Voor de volgende doeleinden kunnen (persoons)gegevens worden gebruikt. 

  • Ter uitvoering van de dienstverlening van drivestore ;
  • om mogelijk onrechtmatige of ongeoorloofde activiteiten, zoals fraude en inbreuken op de beveiliging van de diensten van drivestore te voorkomen, op te sporen of te onderzoeken;
  • om de diensten van drivestore op zijn afnemers af te stemmen, te meten en te verbeteren.

 

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

drivestore kan uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden in overeenstemming met dit privacybeleid, dan wel voor zover dit in het kader van toepasselijke wet- en regelgeving toegelaten wordt. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden voor marketingdoeleinden. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, zoals toezichthouders, de belastingdienst, politie en andere bij wet aangewezen instanties indien drivestore daartoe wettelijk verplicht is, of daartoe anderszins aanleiding ziet en dit binnen het kader van de wet- en regelgeving geoorloofd is. 

Voorts kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere ondernemingen waarmee drivestore in het kader van een reorganisatie van plan is te fuseren of waardoor drivestore wordt overgenomen. Deze ondernemingen zijn eveneens gehouden uw persoonsgegevens conform dit privacybeleid te verwerken.

Zonder het voorgaande te beperken, zal drivestore – in zijn streven om uw privacy te respecteren en het platform vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen – uw persoonsgegevens overigens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, tenzij drivestore te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om een gerechtvaardigd doel te dienen of om vermeende illegale activiteiten te melden.

Gegevens die autobedrijven delen middels het platform

Middels het platform hebben autobedrijven de mogelijkheid om gegevens met automobilisten te delen. Daarom raden wij hen aan om goed te overwegen op welke wijze zij gegevens met anderen delen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevens die zij via het platform delen en daardoor kan drivestore de vertrouwelijke en veilige behandeling van de gedeelde gegevens niet garanderen.

drivestore raadt u sterk aan om, indien u het platform bezoekt vanaf een gedeelde computer of een computer in een internetcafé, na elke sessie uit te loggen. Wanneer u niet wilt dat de gedeelde computer u en/of uw gegevens onthoudt, dan zult u de cookies en de geschiedenis van uw websitebezoek op die computer moeten verwijderen.

 

Toegang tot, bekijken en aanpassen van uw (persoons)gegevens

U kunt contact opnemen met drivestore voor het inzien van uw (persoons)gegevens, tenzij drivestore op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. drivestore kan hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen; dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden. 

Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt, dan kunt u drivestore verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

 

 

Misbruik en ongevraagde commerciële communicatie

Mocht u merken dat iemand in strijd handelt met het bepaalde in dit privacybeleid en u daarmee benadeelt, dan verzoeken wij u om drivestore daarvan in kennis te stellen. Indien u merkt dat u een beveiligingslek in het platform van drivestore heeft ontdekt, dan verzoeken wij u ons tevens daarvan in kennis te stellen met een uitleg van de door u ontdekte kwetsbaarheid van het platform.

Het is niet toegestaan om de communicatiemiddelen van drivestore te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze content te verzenden die inbreuk maakt op de algemene c.q. gebruiksvoorwaarden van drivestore Voor uw veiligheid scant drivestore content automatisch en kan deze gecontroleerd worden op spam, virussen, phishing en andere schadelijke activiteiten of illegale of verboden inhoud.

drivestore heeft geen controle over het privacybeleid van derden dat mogelijk van toepassing is in enig verband met het gebruik van het platform. Wanneer drivestore samenwerkt met derden of tools van derden gebruikt om bepaalde diensten te verlenen, zal uitdrukkelijk worden aangegeven welk privacybeleid van toepassing is. 

 

Wijzigingen

drivestore kan dit privacybeleid steeds wijzigen en raadt gebruikers van het platform aan dit beleid regelmatig te raadplegen. De inwerkingtreding van substantiële wijzigingen van dit privacybeleid zullen uitdrukkelijk op het platform worden aangekondigd.

 

Contact

Indien u nog vragen heeft over dit privacybeleid, dan kunt contact opnemen. drivestore helpt u graag indien u vragen heeft over uw gegevens of indien u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen. 

drivestore 

Mediarena 2
1114 BC  Amsterdam

E-mail: [email protected]